Thứ 4, 17/09/2014
Văn cúng thí thực (25/07/2009 09:01:43)

KHOA CÚNG THÍ THỰC

Nam Mô Đại Thánh Khải Giáo Át Nan Đà Tôn Giả tiếp dẫn chúng sinh: Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới tứ phía, nam , nữ, các  bậc mười hai loại cô hồn cùng tới thụ cam lộ vị, hương hoa thỉnh. (3lần). 1 vái 000

 

NHẤT TÂM TRIỆU THỈNH. 1 vái

Pháp giới sáu đạo, mười hai loại cô hồn nhiều như cát bụi Diện Nhiên Đại Sỹ là người thống lĩnh. Hỡi các Lỵ, Mỵ, Võng, Lượng, trệ phách cô hồn, nương cỏ, gá cây, vong linh trăm họ, gia thân quyến thuộc.

Duy nguyện: Thừa diệu lực Tam Bảo, nương bí mật chân ngôn, hôm nay giờ này mau tới Pháp hội. (1 vái) 000

(thỉnh ba lần)

Nam Mô Lâm Pháp Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. (3lần,) 1vái 000

(Ba hồi chuông mõ, xong tụng theo nhịp mõ theo văn dưới đây)

Lửa cháy rừng rực thiêu thành sắt

Thành sắt cô hồn bị thiêu đốt

Cô hồn muốn sinh về Tịnh Độ

Nghe tụng Hoa Nghiêm bốn câu Kinh:

“Nếu ta muốn biết rõ

Các Đức Phật ba đời

Nên quán tính Pháp giới

Thảy đều do tâm tạo.” 000

 

PHÁ ĐỊA NGỤC CHÂN NGÔN

Án già la đế da, sa bà ha. 3 lần 0

PHẢ TRIỆU THỈNH CHÂN NGÔN

Nam mô bộ bộ đế rị già dị đá, dị đát đá nga đá da. 3 lần 0

GIẢI OAN KẾT CHÂN NGÔN

Án tam đà, na già đà, sa bà ha. 3 lần 000

 

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. 0

Nam mô thường trụ mười phương Phật. 0

Nam mô thường trụ mười phương Pháp. 0

Nam mô thường trụ mười phương Tăng. 0

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 0

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. 0

Nam mô Minh dương cứu khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát. 0

Nam mô Khải giáo Át Nan Đà Tôn Giả. 0

 

Cô hồn quy y Phật

Cô hồn quy y Pháp

Cô hồn quy y Tăng. 0

 

Quy y Phật phúc tuệ tôn

Quy y Pháp ly dục tôn

Quy y Tăng thanh tịnh tôn. 0

 

Quy y Phật kính

Quy y Pháp kính

Quy y Tăng kính. 0

 

Cô hồn đã tạo bao nghiệp ác

Đều do ba độc tham, sân, si

Từ thân miệng ý phát sinh ra

Hết thảy cô hồn cầu sám hối. 0

 

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 0

 

Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ

Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn

Tự  tính Pháp môn thệ nguyện học

Tự tính Phật đạo thệ nguyện thành. 0

 

DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHÂN NGÔN

Án bát la bạt lân đà lãnh, sa bà ha. (3 lần) 0

DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG CHÂN NGÔN

Án a rô lặc kế, sa bà ha. (3 lần) 0

KHAI YẾT HẦU CHÂN NGÔN

Án bộ bđ, dị già đá, dị đát đá nga đá da. (3 lần) 0

TAM MUỘI GIA GIỚI CHÂN NGÔN

Án tam muội da, tát đoả phạm.(3  lần) 0

 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam mô tát phạ đát tha nga đá, phạ rô chỉ đế. Án tam bạt na, tam bạt la hồng. (7 lần) 0

CAM LỘ THUỶ CHÂN NGÔN

Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát na tô rô, bát na tô rô, sa bà ha. (7 lần). 0

NHẤT TỰ THUỶ LUÂN CHÂN NGÔN

Án tông tông tông tông tông. (3 lần) 0

NHŨ HẢI CHÂN NGÔN

Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, án tông. (3 lần) 0

 

Nam mô Đa Bảo Như Lai

Nam mô Bảo Thắng Như Lai

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

Nam mô Quảng Bắc Thân Như Lai

Nam mô Ly Bố Uý Như lai

Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai

Nam A Di Đà Như Lai. 0

 

Thần chú gia trì tịnh Pháp thực

Khắp thí hà sa cô hồn chúng

Nguyện đều no đủ xả tham lam

Mau thoát u minh sinh Tịnh Độ

Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề

Rốt ráo chóng thành đạo Vô Thượng

Công đức vô biên suốt đời sau

Hết thảy cô hồn đồng pháp thực. 0

Này các cô hồn chúng

Nay tôi khắp hiến cúng

Thức ăn biến mười phương

Tất cả cô hồn hưởng. 0

 

Nguyn đem công đức này

Hồi hướng về tất cả

Chúng con và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo. 0

 

THÍ VÔ GIÁ THỰC CHÂN NGÔN

Án mục lực năng, sa bà ha. (3 lần) 0

PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt, nhật na hộc. (7 lần) 000

THẦN CHÚ VÃNG SINH TỊNH ĐỘ

Nẵng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di rị đá, tất đam bà tỳ, a di lị đá, tỳ ca lan đế, a di rị đá, tỳ ca lan đá, già di nhị già già la, chỉ đá ca lệ, sa bà ha. (3 lần) 000

PHẢ HỒI HƯỚNG CHÂN NGÔN

Án sa ma la, sa ma la, di ma nẵng, tát cáp na, ma ha thính, cáp la hồng. (3 lần) 000

 

Nguyện ngày an lành, đêm an lành

Ngày đêm sáu thời thường an lành

Hết thảy các thời đều an lành

Nguyện ngôi Thượng Sư thường nhiếp thụ

Nguyên ngôi Tam Bảo thường nhiếp thụ

Nguyện các Hộ Pháp thường ủng hộ:

Bốn loài lên ngôi đất báu

Ba cõi thác sinh hoa sen

Hà sa ngã quỷ chứng Tam Hiền

Vạn loại hữu tình lên Thập Địa

Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 000

 

Thí thực công đức lớn vô cùng

Bao nhiêu phúc đức xin hồi hướng

Nguyên khắp chúng sinh đang chìm đắm

Sớm về nước Phật Vô Lượng Quang

Hết thảy mười phương Phật ba đời

Các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát

Quảng đại trí tuệ lên bờ Giác

Chín nơi hiện có và bốn loài

Đều siêu thăng cửa Huyền Hoa Tạng 

Chốn đau khổ ba đường tám nạn

Cùng vào bể tính Pháp Như Lai.

 

Kính theo Đức Giáo Chủ cõi Sa Bà Đại Sư tam giới, Thầy dạy Trời, người, Cha lành bốn loại, muôn ức hoá thân Bản Sư Hoà Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 0

 

1- Con quy Phật rồi, nguyện cho chúng sinh thấu hiểu đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 vái) 0

2-  Con quy Pháp rồi nguyện cho chúng sinh thấu hiểu đạo lớn trí tuệ như biển. (1 vái) 0

3- Con quy Tăng rồi, nguyện cho chúng sinh hoà hợp đại chúng hết thảy không ngại (1 vái)

 

LẠY CHƯ THÁNH HIỀN

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng về khắp cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật Đạo. (3 lần)

___________

Đàm Bảo đánh máy & giới thiệu
milkyway       26/07/2009 08:08:38

Cám ơn thầy

Gửi bình luận
Phương danh (name)
 
Avatar:
Địa chỉ (from):
   
Nội dung (comments):
Nhập mã:     

Nhấn F5 để xem lại comment   
Các bài tiếp theo
Các bài trước
  Vote        Thống kê        Liên hệ