Thứ 6, 22/08/2014
Văn khấn Phật (10/07/2009 08:05:17)
Bài văn khấn Phật do cố thượng tọa viện chủ chùa Hương biên soạn.

BÀI KHẤN PHẬT

 

Na mô A Di Đà Phật.

Hôm nay là ngày... ....... tháng............. năm...........................

Đệ tử con là.............................................................................................................., ........................tuổi................,

ở tại............................................................................................................................................................................,

Cùng toàn thể gia đình thành tâm tới trước Đại hùng Bảo điện, nơi chùa..........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.., dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lậy:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quán Âm Đại sĩ cùng Thánh hiền tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc. Ngày nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, Quán Âm Đại sĩ, chư Thánh hiền tăng, Thiên long bát bộ, Hộ pháp thiện thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an vui làm việc học theo pháp Phật nhiệm mầu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đoạn cứu độ các bậc Tôn trưởng, cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn nguyện.

Tùng lâm Hương - Tích
Nguyen Van Chien       02/02/2014 12:30:05

NAM MO A DI DA PHAT

Gửi bình luận
Phương danh (name)
 
Avatar:
Địa chỉ (from):
   
Nội dung (comments):
Nhập mã:     

Nhấn F5 để xem lại comment   
Các bài tiếp theo
Các bài trước
  Vote        Thống kê        Liên hệ