Thứ 3, 02/09/2014
Văn sớ cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (24/07/2009 07:31:44)

VĂN SỚ CẦU ĐỨC QUÁN THẾ ÂM

Phục dĩ:

Chúng sinh khổ nạn ắt kêu cầu Bồ tát Quán Thế Âm, đệ tử chí thành, xin cung kính cúng dàng Thí Vô Úy. Hiện thân biến bá, nghe bi âm tức đến cưu mang. Diệu tướng trang nghiêm, thấy kim diện đem tâm kính ngưỡng. Quán thông tam giới, câu thề nguyền sâu tựa biển Nam. Tận độ tứ sinh, lòng bi mẫn cao tày non Thứu. Nhờ sức đại hùng, đại lực, gột rửa oan khiên; Cậy tâm Đại trí, Đại bi, giải trừ não chướng.

Duyên nay có tại Việt Nam ........................... ..................................................................................

Chúng con là ..................................................

Rửa lòng thanh tịnh phát tâm vô ngại,

Kính cẩn cúi đầu đỉnh lễ ...............................(hạ) ............ Thiên, cúng dàng chư Phật, chư Bồ tát, Thánh chúng, nhất tâm phúng tụng kinh, chú, xướng lễ hồng danh đức Quán Thế Âm Bồ tát, cầu cho bản thân đạo hữu ... (hoặc chúng con), hết phiền, hết bệnh, gia đình an lạc, thọ khang, thế giới hòa bình, quốc gia ninh thái, hết thẩy mọi người thích thuộc oán thân đều trượng uy quang cùng hưởng chữ âm dương lưỡng lợi.

NGỬA TRÔNG:

Từ quang sáng láng, cứu chúng sinh thoát khỏi đường mê. Phạm tướng nguy nga, tiếp đệ tử rời nơi nhà tối, ba mươi hai tướng tốt, rừng trúc lâm thường hầu cận Phật Di Đà, bốn mươi tám nguyện lành, biển khổ nạn hay làm phân thân Bồ tát. Hóa thân vô ngại, thường khi hiện nam thân, nữ thân, Duyên giác, Thanh văn, ... quán thế đại sự.

Cũng lúc thành Đại sĩ, trưởng giả, Phạm vương, Đế Thích, ... một dạ chí thành.

Cây tuệ đăng ánh sáng lung linh, tấc lòng khẩn thiết.

KÍNH DÂNG:

Nam mô Đại từ, Đại bi, cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ tát, hồng liên tọa hạ.

Bản tự thập bát Long thần, Già lam chân tể.

KÍNH MONG

Mười hai nguyện vương, tầm thanh cứu khổ độ khỏi luân hồi; Ba ngàn hóa Phật, phả phóng từ quang, cứu người hạn ách. Độ cho chúng con:

Dù kiếp trước có làm việc ác,

Nhờ công duyên sớm được sạch lầu.

Đến đời này đã biết sự lành,

Trượng kinh sám mau cùng hưởng thụ.

Mây đại vây vẩy mưa Pháp thấm nhuần

Vầng tuệ nhật ánh đạo vàng sáng láng.

LẠI NGUYỆN

Bình tịnh thủy sái đàn tràng thanh tịnh, tâm thiện nêu cao.

Nước dương chi rửa sạch chốn trần lao, lòng thành hiện tỏ.

Viên thông giáo chủ, phù hộ cho quốc thái dân an, cứu khổ hùng sư, linh cảm được nhân phong vật phụ. Bậc Bồ tát phát từ bi, hỷ xả.

Độ chúng con nữ chuyển thành nam

Đức Như Lai phát thệ nguyện hoằng thâm

Dắt đệ tử mê mà biết sáng,

Cần cầu lễ bái già tỏa giải trừ;

Vô tỷ đoan nghiêm, quả tu thành tựu.

Phẩm Phả Môn một biến chu viên

Chú minh tâm bẩy câu thành khẩn

Giới định hương một triện kính dâng

Hồng danh niệm ba tràng công đức.

Khi hiện sống nương bảo cái, tràng phan

Lúc trăm tuổi được Quán Âm thụ ký.

Dãi tấm lòng thành, lúc dâng sớ muôn phần sợ hãi.

Sớ tuyên tại .....................................................

Ngày ........ tháng .......... năm .........................

Đệ tử chúng con chí thành chín lậy! Dâng sớ.

Tùng lâm Hương - Thiên
Gửi bình luận
Phương danh (name)
 
Avatar:
Địa chỉ (from):
   
Nội dung (comments):
Nhập mã:     

Nhấn F5 để xem lại comment   
Các bài tiếp theo
Các bài trước
  Vote        Thống kê        Liên hệ